Hướng dẫn mua điện cao áp


PHỤ LỤC:

1.  Lưu đồ cấp điện cao áp (PL11)

2.  Trình tự cấp điện cao áp (PL12)

3.  Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp (PL13)

4.  Hợp đồng đầu tư (PL07)

Các biểu mẫu đính kèm:

1. Giấy đề nghị mua điện (BM_09)

2. Biểu đồ phụ tải (BM_03)