Hướng dẫn mua điện hạ áp


 

Công ty Điện lực TP. Cần Thơ hoàn thành yêu cầu mua điện của Khách hàng từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho Khách hàng trong thời gian:

 

03 ngày làm việc đối với Khách hàng mua điện lắp đặt công tơ 01 pha khu vực thành phố, thị xã, thị trấn.

 

05 ngày làm việc đối với Khách hàng mua điện lắp đặt công tơ 01 pha khu vực nông thôn (các xã, ấp, thôn).

07 ngày làm việc đối với Khách hàng mua điện lắp đặt công tơ 03 pha.

Các phụ lục và biểu mẫu đính kèm:

PHỤ LỤC:

1.  Lưu đồ cấp điện hạ áp (PL01)

 

2.  Trình tự cấp điện hạ áp (PL02)

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp điện hạ áp (PL03)

 

BIỂU MẪU:

1.  Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (BM_01)

 

2. Giấy đề nghị mua điện hạ áp ngoài sinh hoạt (BM_02)

 

3. Biểu đồ phụ tải (BM_03)

 

4.  Biên bản vị trí đo đếm và trách nhiệm đầu tư (BM_04)