BIỂU GIÁ ĐIỆN 2017

 

1. Thông tư 16/2014/TT-BCT, quy định về thực hiện giá bán điện (xem file)

2. Quy định 4495/QĐ-BCT, quy định về giá bán điện (xem file)