THỦ TỤC & BIỂU GIÁ ĐIỆN ÁP DỤNG CHO NHÀ TRỌ

1. Đơn đề nghị cấp định mức (xem file)

2. Thủ tục cấp định mức (xem file)

3. Giấy cam kết nhà trọ (xem file)

4. Biên nhận hồ sơ nhà trọ (xem file)

5. Danh sách người trọ (xem file)

6. Cách tình tiền điện cho chủ nhà trọ (xem file)