Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi BCT-ĐTÐL | 09:22 | 10/09/2021

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ành hưởng của dịchCCOVID-19

Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ành hưởng của dịchCCOVID-19

1. Đối tuợng hỗ trọ giảm tiền điện

   a) Đổi tuợng hỗ trợ giảm tiền điện đ úng các điều kiện sau: - Các khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuấ đặt tại các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 202 l và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực sau: .

(i) Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phầm từ thủy sản;

(ii) Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả;

(iii) Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khầu có kim ngạch xuất khấu năm 2020 trên 01 tỷ đô la Mỹ. - Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lè điện khác. .

   b) Múc hổ trợ gjảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nêu tại điểm a, mục 1 Công văn này:

   c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là ba (03) tháng từ kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021.

   d) Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng được giảm tiến điện quy định tại điểm a, mục 1 Công văn này do Üy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận trên co sở đăng ký kinh doanh, thực tế sản xuất của doanh nghiệp và cung cấp cho các đơn vị điện lực.

2. Căn cứ danh sách nhà máy, co sỞ sản xuất thuộc đối tượng hỗ trợ giảm tiển điện do Üy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận, đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm lập hổ sơgiảm tiển điệệncho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý thuộc đổi tượng được quy định tại mục 1 Công văn này và gửi các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực để làm căn cứ thực hiện giảm tiển mua buôn điện. Hổ sơ giảm tiên điện bao gồm:

- Danh sách khách hàng sử dụng điện thực tế thực hiện giảm tiền điện trong kỳ ghi chỉ số;

- Bảng kê sản lượng điện, số tiễn giảm tiến điện cho các khách hàng sử dụng điệện trong kỳ ghi chỉ số có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện.

3. Sau thời gian giảm tiên điện quy định tại mục 1 Công văn này: Ap dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QÐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ truởng Bộ Công Thương quy định về điều chinh mức giá bán lė điện binh quân và quy định giá bán điện hoặc tại văn bản quy định khác thay thế.

4. Các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTÐL ngày 03 tháng 6 năm 2021 và Công văn số 4748/BCT-EĐTÐL ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chi đạo, hướng dẫn chi tiết các đơn vị có liên quan thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiến điện theo hướng dấn của Bộ Công Thương tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng măc, để nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Bộ Công Thựơng, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để giải quyết theo thẩm quyển hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, giải quyế./.

Tải file (tại đây)


TIN LIÊN QUAN

(09:22 - 10/09/2021)

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ành hưởng của dịchCCOVID-19

Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng...