NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ

THÁNG 09-2020

1. Danh sách khách hàng ĐMTMN tại PCCT tính đến ngày 30-09-2020 (xem file)

2. Danh sách đường dây, trạm biến áp tại PCCT không còn khả năng đấu nối tính đến ngày 30-09-2020 (xem file)

3. Danh sách khách hàng ĐMTMN đang thỏa thuận đấu nối tại PCCT tính đến ngày 30-09-2020 (xem file)

4. Tổng hợp đường dây, trạm biến áp còn khả năng đấu nối vào hệ thống tại PCCT (xem file)