CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BẢNG THÔNG TIN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH – DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG NĂM 2017
(Xem file)