BIỂU GIÁ ĐIỆN 2019

 

1. Cách tính nội suy giá điện trong kỳ thay đổi giá (xem file)

2. Quy định về việc thực hiện giá bán điện (xem file)

3. Báo cáo 3489/BCT-ĐTĐL về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết 30/NQ-CP (xem file)